ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ 2

ⴰⴷ ⵥⵕⵖ :

ⵎⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵍⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ?
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵍⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ.
1. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵥⵥⵓ ⴰⵇⵇⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ.
2. ⴳ ⵜⴼⵙⵓⵜ, ⴷⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵓⵕ ⵙⴳ ⵡⴰⵇⵇⴰⵢ.
3. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵖⴰⵢ ⵓⴳⵊⵊⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵥⵓⵕ

───► ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵥⵥⵓ ⴰⵇⵇⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴰⵔ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵓⵕ ⵙⴳ ⵡⴰⵇⵇⴰⵢ. ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⵎⵖⴰⵢ ⵓⴳⵊⵊⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵥⵓⵕ.

ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ : "ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵍⵎⵎⴰ, ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ" ⴷⴰ ⵙⵙⵓⴷⵙⵏⵜ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵜⵏ. ⴷⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ.
ⵉⵍⵎⴰⵓⵛⴰ =  ⴷⴰⵢ
ⴰⵎⴷⵢⴰ :
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵏⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⵙⵉ. ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ.
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵏⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⵙⵉ. ⵓⵛⴰ ⵏⵜⵜⵉⵛⵛ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ.
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵏⵙⵙⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⵙⵉ. ⴷⴰⵢ ⵏⴼⴽ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ: ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ 1
ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵢⵖ :

ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴼⵍⵖ "ⵉⵍⵎⴰ" ⵙ "ⵓⵛⴰ" ⴷ "ⴷⴰⵢ" :
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵎⵓⵎⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵟ ⴷ ⵜⵉⵏⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ  ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵓⴳⵊⵊⴰ0
ⴰⴷ ⵖⵔⵖ ⴰⴹⵕⵉⵚ "ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ" , ⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵙⵉⴳⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ .

  ► ⴰⴷ  ⵙⵙⵓⴷⵙⵖ ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⴷ, ⵣⴷⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ.
- ⴰⵔ ⵏⵥⵥⴰⴹ ⵉⵎⵏⴷⵉ. / ⵏⵃⵔⵔⵉ ⵉⵎⵏⴷⵉ.
- ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵍⴰⵢ ⵉⵎⵏⴷⵉ. / ⵏⵜⵜⴰⵔⴼ ⵉⵎⵏⴷⵉ.
- ⴰⵔ ⵏⵙⵎⵔⴽⴰⵙ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ. / ⵏⵛⵛⵓⵔ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ.

────────────────
ⴰⵙⴰⴳⵎ: ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 5
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !