ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ

ⴰⴷ ⵥⵕⵖ :

ⵙⴽⵔⵖ ⵉⵍⵓⵖⵎⴰ ⵉⵏⵓ, ⴷⴷⵓⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵏⵖ.
ⵙⵙⵉⵔⴷⵖ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⵓ, ⵓⵛⴰ ⵇⵇⵉⵎⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⵛⵖ.
ⵛⵛⵉⵖ ⵉⵎⵏⵙⵉ, ⴷⴰⵢ ⵇⵇⵉⵎⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵍⴷⵖ ⵉ ⵉⵣⵍⴰⵏ.

ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵙ.
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵙ.
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ "ⵉⵍⵎⵎⴰ" ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⵙⵎⵉⴷ.
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ "ⵓⵛⴰ" ⴷ "ⴷⴰⵢ" ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ.
ⵉⵍⵎⵎⴰ = ⵓⵛⴰ ⴷⴰⵢ

ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵢⵖ :

► ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵖ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ : ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵏⵉⵖ ⵓⵛⴰ ⵏⵉⵖ ⴷⴰⵢ
ⵓⵙⵉⵖ ⴰⵛⴽⴽⴰⵔ ⵉⵏⵓ, ⴼⵜⵓⵖ ........ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ.
ⵙⵖⵉⵖ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ........ ⴷⴷⵓⵖ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵅⴰⵍⵜⵉ ⵕⵇⵉⵢⴰ.
ⵜⵓⴹⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵢⴰⵎⵏⴰ, ........ ⵜⴷⴷⵓ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵙⴰⵙⴼⵔ.
ⵉⴹⵕ ⵓⴷⴼⵍ, ........  ⵉⴱⴱⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ.
ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ, ⴷⴷⵓⵏ ........  ⴷⴰⵔⵙ.
ⵉⴷⴷⵓⵇⵇⵣ ⵡⴰⵊⵊⴰⵊ, ........ ⵉⵡⵜⴰ ⵓⵏⵥⴰⵕ.

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ: ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ 2

────────────────
ⴰⵙⴰⴳⵎ: ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 5
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !