ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵉⵖ ⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⴰⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵍⵎⴷⵎ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⴷ, ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⴽⵓ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷⴷ ⵉ "play" ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵙⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵜⵏ ⵏⵇⵔⴰ, ⵉⵙⵓⵙⵔ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵔⴰⵜⵏ ⵎⴰⵙ @Ahmed Ait…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⴷ ⵏⵍⵎⴷ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵏⵙⵙⴼⵜⴰⵢ ⴰⵎⵢⴰⴳ "ⵔⵎⵙ" comprendre ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ . ⵔⵎⵙ = comprendre = فهم ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin) ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1 ⵔⵎⵙ ⵖ ⵔⵎⵙ ⵖ 2 ⵜ ⵔⵎⵙ ⴷ ⵜ ⵔⵎⵙ ⴷ 3 ⵉ ⵔⵎⵙ ⵜ ⵔⵎⵙ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (p…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ