ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴼⴰⵎ ⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⴰⵏ ⵉⴷⵙnⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ. ⴽⵓ ⴰⵎⵢⴰⴳ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵜ ⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵙ ⵎⴽⴰ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵏⴰⵢⵎ ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 30, ⴷ…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⴼ (af): trouver. وجد ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin) ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1 ⴰⴼⵖ ⴰⴼⵖ 2 ⵜⴰⴼⴷ ⵜⴰⴼⴷ 3 ⵢⴰⴼ ⵜⴰⴼ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1 ⵏⴰⴼ ⵏⴰⴼ 2 ⵜⴰⴼⵎ ⵜⴰⴼⵎⵜ 3 ⴰⴼⵏ ⴰⴼⵏⵜ ⵓⵙⵎⵉⴷ (Accompli) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin) ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (sin…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴳⵏ (gn) : se coucher, dormir. نام ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin) ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1 ⴳⵏⵖ ⴳⵏⵖ 2 ⵜⴳⵏⴷ ⵜⴳⵏⴷ 3 ⵉⴳⵏ ⵉⴳⵏ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1 ⵏⴳⵏ ⵏⴳⵏ 2 ⵜⴳⵏⵎ ⵜⴳⵏⵎ 3 ⴳⵏⵏ ⴳⵏⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ (Accompli) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin) ⴰⵎⵢⵉ…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ