ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵃⵎⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵉ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ 1  ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⴽⴰ ⵏⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵔⵏ 2   ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵎⴰⵛⵛ ⵎⵇⴰⵔ ⵖⵉⴽⴰ ⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⴰⵔⵉ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ 3   ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ 4 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵓ…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⵙⵍⵙ (ssls):  habiller, vêtir. ألبس ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin) ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1 ⵙⵙⵍⵙⵖ ⵙⵙⵍⵙⵖ 2 ⵜⵙⵙⵍⵙⴷ ⵜⵙⵙⵍⵙⴷ 3 ⵉⵙⵙⵍⵙ ⵜⵙⵙⵍⵙ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1 ⵏⵙⵙⵍⵙ ⵏⵙⵙⵍⵙ 2 ⵜⵙⵙⵍⵙⵎ ⵜⵙⵙⵍⵙⵎⵜ 3 ⵙⵙⵍⵙⵏ ⵙⵙⵍⵙⵏⵜ ⵓⵙⵎⵉⴷ (Accompli) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵙⵍⵍ (sll):  entendre, écouter. سمع، أنصت ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin) ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1 ⵙⵍⵍⵖ ⵙⵍⵍⵖ 2 ⵜⵙⵍⵍⴷ ⵜⵙⵍⵍⴷ 3 ⵉⵙⵍⵍ ⵜⵙⵍⵍ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1 ⵏⵙⵍⵍ ⵏⵙⵍⵍ 2 ⵜⵙⵍⵍⵎ ⵜⵙⵍⵍⵎⵜ 3 ⵙⵍⵍⵏ ⵙⵍⵍⵏⵜ ⵓⵙⵎⵉⴷ (Accompli) ⵓⴷⵎ (personne) ⴰⵎⴰⵢ (mascu…
ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ