ⴰⴹⵕⵉⵚ: ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ

ⴰⴷⴷⴰⴳ ⴰⵔⴳⴰⵏ

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ

ⵎⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵎⵖⵓⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙ?
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵎⵓⵎⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵟ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⴰⴳⵊⵊⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ, ⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵚⴹⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ.
ⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⵓⵎ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵙⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ, ⵏⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵊⵎⵎⴰⴹⵜ. ⵙ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵡⴰⵏ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ. ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⴷⴰ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⵉⵙⵓⵏⴼⵓⵙ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ.
ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⴷⴰ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⵯⵣ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⴰⵔ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⴰⴷⴷⴰⴳ, ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⴰⵔ ⴰⵏⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ. ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰ ⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴱⴱⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴽⴽⵙ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ:


 • ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⴰⴳⵊⵊⴰ: ⵓⵛⴰ ⵜⵜⵕⴰⵃⵏ, ⴷⴰⵢ ⴷⴷⵓⵏ.
 • ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ: ⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ; ⵉⵛⵛⵓⵔⵏ; ⵉⵙⵙⵓⵔⵏ.
 • ⵏⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⵏ: ⴷⴰ ⴰⵙⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ; ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ; ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ.
 • ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰⴹⵜ: ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ.
 • ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ: ⵙⵏⵏⵊ ⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ.
 • ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ:  ⴽⵓ ⵎⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏⵉⵖ ⵢⵓⵏⵏⴹⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ...


ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵎⴰⵙ:


 1. ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⴼⵔⴰⵡ ⵓⴹⵕⵉⵚ?
 2. ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⵓⵎ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵙⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ?
 3. ⵖⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⵉ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰⴹⵜ?
 4. ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵊⵕⵓⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰⴹⵜ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ?
 5. ⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ?
 6. ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴼⵔⴳ ⴰⴷⴷⴰⴳ?
 7. ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ?
 8. ⴰⴷ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵖ ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ.────────────────
ⴰⵙⴰⴳⵎ: ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 5
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !