ⴰⴹⵕⵉⵚ: ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ

ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵣⵉⵣ. ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ. ⵉⴳⵍⵉ ⵜⵜ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ.
ⵉⴼⵔⴳ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ. ⵖⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ. ⵅⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⴰⴷⴼⴷ, ⵜⴻⵜⵜⴰⴼⴷ ⵜⴰⵎⵔⴷⵓⵍⵜ. ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵡⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ.
ⵉⴳ ⵜⵣⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⵔⴷⵓⵍⵜ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵅⴼ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ. ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵍⵉⵎ. ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵓⵖⵊⴷⵉⵎ ⵏ ⵢⵉⴹⵚ.
ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ, ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ:

ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ: ⵎⵏⵉⴷ, ⴷⴰⵜ.
ⴷⴼⴼⵉⵔ: ⴹⴰⵕⴰⵜ.
ⵅⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⴰⴷⴼⴷ: ⵉⴳ ⵜⴽⵛⵎⴷ, ⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎⴷ.
ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ: ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ, ⵉⵙⵙⵉⵊⵊ ⵅⴼ.
ⵉⴳⵍⵉ ⵜⵜ: ⵉⵏⵏⴹ ⴰⵙ.
ⴰⵎⵔⴷⵓⵍ: ⴰⵙⴰⵢⵙ.
ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ: ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎ.
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ: ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ.
ⴰⵙⵏⴱⴳⵉ: ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴳⵉ, ⴰⵙⵏⵓⵊⵉ.
ⵜⴰⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⵊⴷⵉⵎ: ⵜⴰⵎⵚⵕⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔ, ⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ.

ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ:

► ⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ:
  1. ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴹⵕⵉⵚ?
  2. ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ?
  3. ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳⵏ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ?
  4. ⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵙⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵓⵍⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ  ⵙⴳ ⴱⵕⵕⴰ.
  5. ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ?
  6. ⵎⴰⵎⴽ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ?
  7. ⵉⵙ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⵓⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉ? ⵎⴰⵅ?

────────────────
ⴰⵙⴰⴳⵎ: ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 5
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !