ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ phrase simple Tamazight

ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ
ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ : ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ (simple) ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⵏⴷ ⵜⴰⵔⴰⴼⵔⴰⵔⵜ (complexe) , ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵖⴰⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵏⵙⵎⴷ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵜ (phrase négative).
ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ :

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Français العربية
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵍⴰⵡⵜ Phrase affirmative جملة مؤكدة
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵇⵙⴰⵢⵜ Phrase interrogative جملة استفهامية
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⴰⴼⵜ Phrase exclamative جملة تعجبية
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ Phrase impérative جملة امر
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵜ Phrase négative جملة منفية
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ :
 • ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵢⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ.
 • ⵉⵙ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ?
 • ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ !  ⵎⵛⵃⴰⵍ ⵛⵏⴰⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵢⵓⵔ !
 • ⵉⵏⵉ ⵉⵢⵉ ⴽⵔⴰ ⵙⴼ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ
ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵍⴰⵡⵜ, ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ. ⵜⴻⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ (.).
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵇⵙⴰⵢⵜ, ⴷⴰ ⵜⵙⵇⵙⴰ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ. ⵜⴻⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ (?).
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⴰⴼⵜ, ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ. ⵜⴻⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⴼ (!).
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ, ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵜⵔⴰ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵜⴰⵢ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⴹ. ⵜⴻⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵥⵓⴼ (!).
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ  ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵜ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵏⵙⴽⵔ ⵉⵖ ⵏⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵍⴰⵡⵜ ⵏⵙⵎⴷ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ "ⵓⵔ", ⴰⵎⴷⵢⴰⵏ : 1- ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵢⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵍⴰⵡⵜ)
2- ⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⵢⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵜ)
ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ :

   ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵖ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⴽⵓ ⴰⵙⵓⵔⵙ :
ⵉⵥⵕⴰ ⵉⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵎⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵇⵙⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ :
......................................................
ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ :
......................................................
ⵜⵙⵍⴰ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵜⵏⵏⴰ :
......................................................
ⵜⴻⵜⵜⵔ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵍⴼⵏⴰⵢⵕ :
......................................................
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

5 ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍⵏ

 1. ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ
  ⵜⵙⵓⵙⵎ ⵉⵢⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏⵏⵓⵏ,ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ.
  ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.

  ReplyDelete
 2. ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⴾ ⴰ ⴳⵎⴰ ⴼ ⵎⴰⵢⴰ, ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ!

  ReplyDelete
 3. ⵜⴰⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⴰⴳⵎⴰ

  ReplyDelete
 4. ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ

  ReplyDelete
 5. ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⵙ

  ReplyDelete