ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵇⵙⴰⵢⵜ - ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ

ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ
ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵇⵙⴰⵢⵜ (phrase interrogative) ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵄⴳⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ : 

ⵉⴷⵉⵔ : ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵉⵏⵓ, ⵉⵙ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⴼⴽⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⴱⵏ ⴱⵟⵟⵓⵟⴰ ?
ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ : ⵉⵢⵢⵉⵀ ⴰ ⵉⴷⵉⵔ, ⵡⵛ ⵉⵢⵉ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏⵏⴽ !
ⵉⴷⵉⵔ : ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵎⵙ ⴱⵏ ⴱⵟⵟⵓⵟⴰ ?
ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ : ⴱⵏ ⴱⵟⵟⵓⵟⴰ, ⴷ ⴰⵏⵎⴰⴷⴷⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.
ⵉⴷⵉⵔ : ⵎⵉⵍⵎⵉ ⵉⵍⵓⵍ ?
ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ :  ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1304.
ⵉⴷⵉⵔ : ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⴳⵎⴰ ?
ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ : ⵉⴳⵎⴰ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵉⴷⵉⵔ :  ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ?
ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ : ⵉⴽⴽⴰ ⴳⵉⵙ 29 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵉⴷⵉⵔ :  ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⴰ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵉⵏⵓ !
ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ :  ⵙ ⵜⴰⴹⴼⵉ !
ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵇⵙⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⵖⵎⵙ.
ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵇⵙⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ (?)
ⵉⵙⵎⴰ
ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵎⵙ =  ⵎⵄⵏ ⵉⵄⵏⴰ =  ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ 
ⵎⵉⵍⵎⵉ  =   ⵎⴰⵏⵜⵓⵔ =  ⵎⴰⵏⴰⴳⵓ
ⵎⵏⵏⴰⵡ =  ⵎⵛⵜⴰ =  ⵎⵛⵃⴰⵍ

  • 1- ⴰⴷ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵖ ⵙⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵜⵉⵙⵇⵙⴰⵢⵉⵏ.
  • 2- ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ. 
ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵢⵖ : 
ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵖ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ : 
1. ......................... ?
- ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏⵃⴷⴷⵓ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ.
2. ......................... ?
- ⵢⵓⴳⵔⵏⵜ, ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ.
3. ......................... ?
- ⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ.
4. ......................... ?
- ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⵓ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ.
5. ......................... ?
- ⵢⴰⵀ, ⵙⵙⵏⵖ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵖ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !