ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵍⴰⵡⵜ - ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ

ⵍⵎⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ :

- ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ?
- ⵙⵙⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵖ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
- ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⴽ ! ⵏⴽⴽ, ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵔⵉⵖ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵍⴰⵡⵜ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ. ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ.
ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ : ⵉⵇⵇⵓⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ. ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ.

ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵢⵖ :

ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖⵍⵖ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⵍⴰⵡⵉⵏ :
1. ⵎⵛⵜⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵓⵍⵎⵓ ⴰⴷ !
2. ⵎⵉ ⵉⵄⵏⴰ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴷ ?
3. ⵜⵜⵅⵙⵖ ⵉⵍⵍ ⴰⵟⵟⴰⵟ.
4. ⵎⴰⵅ ⵓⵔ ⴷ ⵉⴷⴷⵉ ?
5. ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵏⵥⴰⵕ.
6. ⵙⵙⵏⵖ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵖ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
7. ⴰⵢⵢⴰⵡ, ⵛⵏⴰⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⴰⴷ !
8. ⵓⵔⵉⵖ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴳⵯⵎⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⵙⵖ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵔⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⵍⴰⵡⵉⵏ :
1. ⵏⵏⵙ / ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ / ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ / ⵏ / ⵜⵙⵙⵏ / ⵜⵎⵓⵔⵜ.
2. ⴰⵟⵟⴰⵚ / ⵏ / ⵉⵍⵍⴰ / ⵉⴹⴳⴰⵎ / ⵓⵚⵎⵎⵉⴹ.
3. ⴰⴷ / ⵜⵡⵊⵊⴰ / ⵏ / ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ / ⵉⵙⵙⵏ / ⵙ / ⵓⴹⴰⵕ / ⵎⴰⵙⵉⵏ.
ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ : ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ (4)
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !