ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ

ⴰⴷ ⵥⵕⵖ :

1. ⵍⵍⵉⴳ ⵥⵕⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⵉ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵡⴹⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ.
2. ⵓⵎⵉ ⵥⵕⵉⵖ ⴰⵢⴷⵉ ⵉⵙⵙⴰⴳⴳⵯⴰⴷⵏ, ⵇⵇⵉⵎⵖ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵖ ⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⵡⴹⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵏⵓ.
3. ⵍⵍⵉⵖ ⵥⵕⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⵉ ⵉⵙⵙⵉⴽⵚⴰⴹⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵖ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ.
ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⴷⴰ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ "ⵍⵍⵉⴳ, ⵍⵍⵉⵖ, ⵓⵎⵉ, ⴰⵍⵍⵉⴳ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵉⵖ ⴰⵍⴰⵎⵉ" ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ (ⵜⵊⵕⴰ) ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵜ.
ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵙ.
ⵍⵍⵉⴳ  =  ⵓⵎⵉ  =  ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ = ⴰⵍⴰⵎⵉ = ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ

ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵢⵖ :

► ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵖ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ : ⵍⵍⵉⴳ, ⵍⵍⵉⵖ, ⵓⵎⵉ    ⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ, ⴰⵍⵍⵉⴳ
........... ⵙⵍⵉⵖ ⵉ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵔ ⴰⵍⵍⴰⵖ ........... ⵥⴳⴳⵯⴰⵖⵏⵜ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵓ.
........... ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵏⴽⴽ ⴷ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ........... ⵏⵕⵎⵉ.
ⵥⵔⵉⵖ ⴱⴰⴱⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵇⵇⵉⵎⵖ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵖ........... ⵉⵎⵡⴹⵖ ⵖⴰⵔⵙ.

────────────────
ⴰⵙⴰⴳⵎ: ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 5
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !