ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ - tifinagh unicode character codes

tifinagh unicode تفيناغ
ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ! ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰⵙⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ (codes) ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ  ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ, ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉ ! ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ. ⵓⴽⴰⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵇⵇⵉⵢⴷ (ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ).
ⵎⴰⵅ ⴰⴼ ⴰⵔ ⵓⵔ ⴰⵇⵔⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰⵡⵏ (ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ) ? ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ : ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ (font, police).
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴷⴰ ⵉⵥⵕⵕⴰ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ (ⴰⵎ : 2D51) ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵎⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ( Police) .
ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ, ⴷⴰ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⴰⵎ ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ (tifinagh fonts designers) .
ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ / ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵡⵉⵏ ⵉⵔⴽⴰⵎ)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2D3x ⴿ
2D4x
2D5x
2D6x
2D7x ⵿

ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ : ⴳⴰⵏ ⵜⴼⵉⵉⵏⴰⵖ ⵉⵔⴽⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ , TIFINAGH IRCAM
ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵔ ⵏⵥⵕⵕⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⴽⴼⴰⵍⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ.
ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ "ⵚ" : 2D5x + A = 2D5A .
2D5A ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ "ⵚ" ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⴽⵓⴷ.
باللون الاخضر الحروف المعتمدة لدى الاركام وهي التي نكتب بها الامازيغية رسميا في المغرب.
نحدد السطر و العمود اللذان ينتمي اليهما الحرف 
 ⵣ مثال : لنحدد رمز اليونيكود الخاص بالحرف
   2D6x ينتمي هذا الحرف الى السطر
و الى العمود 3
3 ب x نعوض
فنحصل الى الكود 
2D6x + 3 = 2D63
. اذن باللون الاصفر هو رمز اليونيكود الخاص بالحرف ياز
En vert c'est l'alphabet de l'amazigh standard et officielle au Maroc, et avec laquelle on écrit et on publier dans ce blog par exemple.
Pour déterminer le code d'une lettre, on observe la ligne et la colonne auxquelles appartient la lettre, puis on remplace "x" de la valeur dans la ligne avec  la valeur de la colonne.
exemple : la lettre ⵣ appartient à la ligne 2D6x et la colonne 3 alors son code est 2D63 
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵢⴰⵏ ⵓⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

 1. ⵎⴰⵅ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⵔⴷⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴰⵙ ⵙⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ?

  1) ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵄⵄⵓⵕⴱⴰ ⵜⵍⵓⵍ ⴷ ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵙⵓⵄⵉⵜ ⴳ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1875 ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵢⴰⵙⵓⵄⵉⵜⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵇⵉⴼⴼⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⵕⵕⴱ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵡⵉⵏⴰ (ⵜⴰⵔⵔⴱⴰⵄⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ), ⴷ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1909 ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵊⵓⵖⵕⴰⴼⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴳ ⵙⴰⵏ-ⵊⵉⵕⵎⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1913.

  2) ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵕⴱⴰ ⵖⵯⵕⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵙⵙⵉⴳⵙⵏ "ⵎⵉⵛⵉⵍ ⵄⴰⴼⵍⴰⵇ" ⴷ "ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⴰⵢⵟⴰⵔ" ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵉ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⵔⴱⵓⵏ.

  3) ⴰⵛⴽⵓ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵉⵡⵙ ⵜⵉⵄⵄⵓⵕⴱⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵢⵍⵙⴰⵏ, ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵜⵙⵙⴰⵖ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ⵉⵎⴰⵔⵉⵙⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ(ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ) ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⴰⵀⵓⵙⵜⴰⵢⵜ, ⴳⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵛⵏⴳⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵙⵙⵉⴳⵙⵏ ⵏⴰⴷⴷⵔ ⵊⴰⴽ ⴱⵉⵔⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ: "ⴰⵙⵙⴼⵕⵏⵙ ⴷⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵉⴷⵓ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵄⵕⴱ" , ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵊⴰⴽ ⴱⵉⵔⴽ?
  ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⵎ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵙⴽⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⴰⵔ ⵙⵙⵉⴷⵔⴰⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⴰⴱⵔⴱⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ: "ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵓⵔ ⵜⵉⵡⵉ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵙ ⴱⴰⵔⴱⴰⵔⵉⵙⵜⴰⵏ", ⵉⵙⴼⵔⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ "ⵉⵅⵎⵎⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵖⵏ".

  ReplyDelete