ⴰⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - Asnmarra g tutlayt tamazivt -taxrst 1rut-

ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ
ⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵓⵢⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ, ⵉⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵣⵣⵔⵢ ⴳ ⵉⴱⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵎⵉⵏ ⵉⵣⴳⴳⴰⵍⵏ.
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !