ⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ inmḍann - ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ

الأرقام بالأمازيغية inmḍann
ⴰⵣⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⴷ ⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⴰⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ! ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵏⵙⵙⵉⵟⵟⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵏ (nombres) ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵜⵏ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ :
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ:

0
ⴰⵎⵢⴰ
1
ⵢⴰⵏ
ⵢⴰⵜ
2
ⵙⵉⵏ
ⵙⵏⴰⵜ
3
ⴽⵕⴰⴹ
ⴽⵔⴰⴹⵜ
4
ⴽⴽⵓⵥ
ⴽⴽⵓⵥⵜ
5
ⵙⵎⵎⵓⵙ
ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ
6
ⵙⴹⵉⵚ
ⵙⴹⵉⵚⵜ
7
ⵙⴰ
ⵙⴰⵜ
8
ⵜⴰⵎ
ⵜⴰⵎⵜ
9
ⵜⵥⴰ
ⵜⵥⴰⵜ
10
ⵎⵔⴰⵡ
ⵎⵔⴰⵡⵜ
11
ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ
12
ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ
13
ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ
20
ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ
ⵙⵉⵎⴰⵡⵜ
21
ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ
ⵙⵉⵎⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ
30
ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ
ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡⵜ
40
ⴽⵓⵥⵎⵔⴰⵡ
ⴽⵓⵥⵎⵔⴰⵡⵜ
50
ⵙⵎⵎⵓⵙⵎⵔⴰⵡ
ⵙⵎⵎⵓⵙⵎⵔⴰⵡⵜ
100
ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ
200
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹ
1000
ⵉⴼⴹ
2000
ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴹⵏ


ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :  

  • ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ
ⴰⵎⴷⵢⴰ :
ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ: ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ
ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ :  ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ
  • ⴰⵎⵢⴰ (0) ⴷ ⵜⵎⵉⴹⵉ (100) ⴷ ⵉⴼⴹ (1000) ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ.
ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ. ⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.
  •  ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (11), ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (12) ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ (21), ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (22).

ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵢⵖ : 

  • ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵖ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵏ :
ⵍⵍⴰⵏ ............ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.
ⵍⵍⴰⵏ ............ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵍⵍⴰⵏ ............ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.
ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔⵉ ............ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⵙⵉⵏ. ⴽⵓ ⵜⴰⴼⵓⵙⵜ ⴳⵉⵙ ............ ⵏ ⵜⴹⵓⴹⵉⵏ.
ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ............ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.
 ............ ⴷ ............ ⵓⵔ ⴷⴰ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⵎⵢⴰ.
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !