ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2-3-5-6 tifawin a tamaziɣt pdf


ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵜ ⵏⵍⵎⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴼⴽ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ, ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵔⵣⵏ ⵓⵔ ⵓⵔ ⴰ ⵉⵙⵔⵡⴰⵜ !
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵇⵇⴰⵔ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴷⴷⴰⵡ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜⵉⵎ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵍⵎ "ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ" ⵙ ⴽⴽⵓⵥ 2, 3, 5, ⴷ 6 ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ pdf.
ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳⴰⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ, ⴷ ⵍⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2

ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 3

tifawin a tamaziɣt 5

ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 6

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

4 ⵉⵅⴼⴰⵡⴰⵍⵏ

  1. مامعنى tegla is tayriw

    ReplyDelete
  2. مامعنى tegla is tayriw

    ReplyDelete
  3. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔ ⵏⵏⴽ, ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴰⵡⵡⵔⵉ ⴰⴷ

    ReplyDelete