ⴰⵙⴼⵜⵉ - ⴰⵏⴰⵡ 12: ⴳⵏⵓ

ⴳⵏⵓ (gnu): coudre, raccommoder خاط

ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1ⴳⵏⵓⵖ ⴳⵏⵓⵖ
2 ⵜⴳⵏⵓⴷ ⵜⴳⵏⵓⴷ
3 ⵉⴳⵏⵓ ⵜⴳⵏⵓ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1ⵏⴳⵏⵓ ⵏⴳⵏⵓ
2 ⵜⴳⵏⵓⵎ ⵜⴳⵏⵓⵎⵜ
3 ⴳⵏⵓⵏ ⴳⵏⵓⵏⵜ
ⵓⵙⵎⵉⴷ (Accompli)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1ⴳⵏⵉⵖ ⴳⵏⵉⵖ
2 ⵜⴳⵏⵉⴷ ⵜⴳⵏⵉⴷ
3 ⵉⴳⵏⴰ ⵜⴳⵏⴰ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1ⵏⴳⵏⴰ ⵏⴳⵏⴰ
2 ⵜⴳⵏⴰⵎ ⵜⴳⵏⴰⵎⵜ
3 ⴳⵏⴰⵏ ⴳⵏⴰⵏⵜ
ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ(Accompli négatif)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1ⴳⵏⵉⵖ ⴳⵏⵉⵖ
2 ⵜⴳⵏⵉⴷ ⵜⴳⵏⵉⴷ
3 ⵉⴳⵏⵉ ⵜⴳⵏⵉ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1ⵏⴳⵏⵉ ⵏⴳⵏⵉ
2 ⵜⴳⵏⵉⵎ ⵜⴳⵏⵉⵎⵜ
3 ⴳⵏⵉⵏ ⴳⵏⵉⵏⵜ
ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ (Inaccompli)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier) 1ⴳⵏⵏⵓⵖ ⴳⵏⵏⵓⵖ
2 ⵜⴳⵏⵏⵓⴷ ⵜⴳⵏⵏⵓⴷ
3 ⵉⴳⵏⵏⵓ ⵜⴳⵏⵏⵓ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1ⵏⴳⵏⵏⵓ ⵏⴳⵏⵏⵓ
2 ⵜⴳⵏⵏⵓⵎ ⵜⴳⵏⵏⵓⵎⵜ
3 ⴳⵏⵏⵓⵏ ⴳⵏⵏⵓⵏⵜ
ⴰⵏⴰⴹ (Impératif simple)
ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)ⴳⵏⵓ ⴳⵏⵓ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel)ⴳⵏⵓⵎ
ⴳⵏⵡⴰⵜ
ⴳⵏⵓⵎⵜ
ⴰⵏⴰⴹ ⵓⵙⵙⵉⴷ (Impératif intensif )
ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)ⴳⵏⵏⵓ ⴳⵏⵏⵓ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel)ⴳⵏⵏⵓⵎ
ⴳⵏⵏⵡⴰⵜ
ⴳⵏⵏⵓⵎⵜ
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !