ⵍⵎⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ Learn Tifinagh Alphabet by listening

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ tifinagh écouter
ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵉⵖ ⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⴰⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵍⵎⴷⵎ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⴼⵍⴷ, ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ , ⴽⵓ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷⴷ ⵉ "play" ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵙⵍⵍⴰⵜ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵜⵏ ⵏⵇⵔⴰ,
ⵉⵙⵓⵙⵔ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵔⴰⵜⵏ ⵎⴰⵙ @Ahmed Ait Attman

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !