ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ, ⴰⵏⴰⵡ 1 : ⵔⵎⵙ

ⴰⴷ ⵏⵍⵎⴷ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⵏⵙⵙⴼⵜⴰⵢ ⴰⵎⵢⴰⴳ "ⵔⵎⵙ" comprendre ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ .
ⵔⵎⵙ = comprendre = فهم
ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)1 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙ
2 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙ
3 ⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1 ⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙ
2 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙⵎⵜ
3 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙⵏⵜ

ⵓⵙⵎⵉⴷ (Accompli)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)1 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙ
2 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙ
3 ⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (pluriel) 1 ⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙ
2 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙⵎⵜ
3 ⵔⵎⵙⵔⵎⵙⵏⵜ
ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ(Accompli négatif)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)1 ⵔⵎⵉⵙⵔⵎⵉⵙ
2 ⵔⵎⵉⵙⵔⵎⵉⵙ
3 ⵔⵎⵉⵙ ⵔⵎⵉⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ(pluriel) 1 ⵔⵎⵉⵙ ⵔⵎⵉⵙ
2 ⵔⵎⵉⵙⵎ ⵔⵎⵉⵙⵎⵜ
3 ⵔⵎⵉⵙⵔⵎⵉⵙⵏⵜ
ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ (inaccompli)
ⵓⴷⵎ (personne)ⴰⵎⴰⵢ (masculin)ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)1 ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
2 ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
3 ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ(pluriel) 1 ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
2 ⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵜⴻⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎⵜ
3 ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵏⵜ
ⴰⵏⴰⴹ (impératif simple)
ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)ⵔⵎⵙ ⵔⵎⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ(pluriel) ⵔⵎⵙ
ⵔⵎⵙⴰⵜ
ⵔⵎⵙⵎⵜ

ⴰⵏⴰⴹ ⵓⵙⵎⵉⴷ (impératif intensif)
ⴰⵎⴰⵢ (masculin) ⵓⵏⵜⵉ (féminin)
ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (singulier)ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ(pluriel) ⵜⵜⵔⵎⴰⵙ
ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⴰⵜ
ⵜⵜⵔⵎⴰⵙⵎⵜ
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !