ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ thème inaccompli - ⴰⵙⴼⵜⵉ

ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ warusmid
ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵖ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙⵙⴼⵜⴰⵢⵖ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ (l'inaccompli - غير التام ), ⴷⴷⴰⵡ ⴷⵉⴳⵙ 4 ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ : ⴰⴷ ⵥⵕⵖ 1,2,3 ⴷ 4 , ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⴷ ⵉⵍⵓⵖⵎⴰ
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ 1 :

ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉ ⵓⵜⵍⵎⴰⵙ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ.
ⴰⵔ ⵏⵙⵙⴰⵖ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵄⵛⵓⵔⵜ.
ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ, ⴷⴷⴰⵍⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ.
ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ 1 :

ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵜⵉⵖ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ "ⵎⵍ" ⴷ "ⵙⵖ" ⴷ "ⴷⵍ" ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ.
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ 2 :

1. - ⴷⴰ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ.
- ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵓⵙⴱⴱⴰⴱ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ.
2. - ⴷⴰ ⴽⵛⵛⵎⵏⵜ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⴰ.
- ⴽⵛⵛⵎⵏⵜ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⴷⴰⵍⴰ.
3.- ⴷⴰ ⵣⴷⴷⵖⵏ ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⴳ ⵉⵅⴰⵎⵏ.
- ⵣⴷⴷⵖⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⵏ ⴳ ⵉⵅⴰⵎⵏ.
ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ 2 :

ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵜⵉⵖ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ "ⵣⴷⴷⵖ" ⴷ "ⵕⵥⵎ" ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ.
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ 3 :

1. ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵉ ⵜⵖⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
2. ⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵚⴹⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ.
3. ⴰⵔ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⵯⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴽⵓ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.
ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ 3:

ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵜⵉⵖ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ "ⴰⵡⵉ", "ⴰⵍⵉ" , "ⴰⴽⵯⵉ" ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ.
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ 4 :

1 - ⴷⴰ ⵉⴳⵎⵎⵔ ⵓⵏⴳⵎⴰⵔ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.
- ⵉⴳⵎⵎⵔ ⵓⵏⴳⵎⴰⵔ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.
2 - ⴰⵔ ⵎⴳⴳⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵖ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
- ⵎⴳⴳⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵖ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
3 - ⴷⴰ ⵜⵕⵥⵥⵎ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵏⵖ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⵖⵉⵔ.
- ⵜⵕⵥⵥⵎ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵏⵖ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ.
4- ⴰⵔ ⴼⵜⵜⵍⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵖ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵄⵛⵓⵔⵜ.
- ⴼⵜⵜⵍⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵖ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵄⵛⵓⵔⵜ.
ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ 4:

ⵔ    ===>     ⴳⵎⵎ
ⵔ    ===>    ⵎⴳⴳ
ⵎ   ===>     ⵕⵥⵥ
ⵍ     ===>   ⴼⵜⵜ

ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ 4:

ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵜⵉⵖ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ :
ⴽⵓ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, (ⴳⵎⵔ) ⵎⴰⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ.
ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, (ⵎⴳⵔ) ⴱⴰⴱⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ.
(ⵕⵥⵎ) ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵉ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ.
ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, (ⴼⵜⵍ) ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵢⴰⵎⵏⴰ ⵙⴽⵙⵓ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !