ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ addad amaruz - ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ :

ⵍⵙ ⵏⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵖⵓⴷⴰ.  ===> ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴷⵎ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ.  ===> ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ.
ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⵍⵙ  ===> ⵉⵍⵙ           ⴷⵎ  ===>  ⵓⴷⵎ

ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵢⵖ :

ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵖ ⵜⵉⵖⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ :
ⵉⵅⴼ / ⵢⵉⵅⴼ ; ⵉⴹ / ⵢⵉⴹ ; ⵉⵏⵙⵉ / ⵢⵉⵏⵙⵉ ; ⵉⵙⵎ / ⵢⵉⵙⵎ ; ⵓⵍ / ⵡⵓⵍ ; ⵓⵛⵛⵏ / ⵡⵓⵛⵛⵏ ; ⵓⵍⵍⵉ / ⵡⵓⵍⵍⵉ
....... ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ. ===> ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ....... ⵏⵏⵙ
....... ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.  ===> ⵉⴳⴰ ....... ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
....... ⵏ ⵢⵉⵟⵟⵓ, ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ===> ⵉⴳⴰ ....... ⵏ ⵢⵉⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
....... , ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⵏⵓ ⵓⵛⵛⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ.  ===> ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵔⵏⵓ ....... ⵓⵛⵛⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ.
....... ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ. ===> ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ....... ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.
....... , ⴷⴰ ⵉⵜⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢⴰⵥⵉⴹ.  ===> ⴷⴰ ⵉⵜⴻⵜⵜⴰ ....... ⴰⵢⴰⵥⵉⴹ.
....... , ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ. ===> ⵍⵍⴰⵏⵜ .......  ⴳ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ.
ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵖ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ : 
ⵓⵔ ⵉⴳⵉ (ⵓⵛⵛⵏ) ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏ ⵜⵉⵅⵙⵉ.
ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⵉⵟⵟⵓ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⴷ (ⵓⴷⵉ).
ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎ (ⵉⵣⵎ) ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ.
ⵉⵥⵉⵍ (ⵓⵜⵛⵉ) ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ.
ⵉⴹⵕ (ⵉⵣⵉ) ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
ⵣⴷⴷⵉⴳⵏ (ⵓⵅⵙⴰⵏ) ⵏⵏⵙ.

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !