ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ 2018, ⵍⵎⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵉⵣⵉⵎⵔ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵃⵎⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵄⵜⵎⴰⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵉ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ1 ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⴽⴰ ⵏⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵔⵏ2  ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵎⴰⵛⵛ ⵎⵇⴰⵔ ⵖⵉⴽⴰ ⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⴰⵔⵉ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ3  ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ4 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⴳ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵔⴰ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ5 « ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ » ⴰⴷ ⵉⵖⵔⵙ ⵉ ⵢⵉⵡⵉⵙ « ⵉⵙⵃⴰⵇ » ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵡⴰⴽⵛ ⵙⴽⵔ ⵖⵉⴽⴰⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⵓⵙⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ6 ⴰⴷ ⵉⵖⵔⵙ ⵉ ⵢⵉⵡⵉⵙ ⵙ ⵀⴰⴽ ⵉⵣⵉⵎⵔ ⵉⴳⴳⵉⵣ ⴷ ⵙⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵇⵇⵔⵙ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⵉⵙⵃⴰⵇ, ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵍⵎⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ7 ⵙ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ. 
ⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⴽⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵙ ⴳⵉⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ8 ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ : ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ9 ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵔ ⵣⵡⵓⵔⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ (ⵣⵉⴽⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ), ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵥⴰⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ « ⵍⵎⵚⵍⵍⴰ » ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵥⴰⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷ. ⵉⵖ ⵥⵥⵓⵍⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴹⵓⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ10 ⵏⵏⵙⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵖⵔⵙⵏ ⵉ ⵉⵣⵉⵎⵔ11 ⵏⴷ ⵉⵖⵊⴹ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵙⵙⵉⵔⴷⵏ ⵜⵉⴼⵢⵉ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵙⴰ, ⵜⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ… ⵣⵣⵡⵓⵔⵏ ⵉⵍⵎⴰ ⵜⵓⵣⵍⵉⴼⵜ12 ⵏ ⵜⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵔ -(ⵏⴽⴽⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵃⵎⵍⵖ ⵜⴰⵙⴰ ⵜⵓⴼⵜ ⵖⴰⵔⵉ ⵜⴼⵢⵢⵉ  )- ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵔⴳⵉⵏ ⵙⵓⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵜⴰⵢ (ⴱⴰⵛ ⴰⵜⴰⵢ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵖ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵔⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⴼⵢⵢⵉ! ⵉⴽⴽⵙ ⴰⵙ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ). 
ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ13 ⴷⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ14 ⵣⵓⵏ ⴷ « ⵜⵇⵍⵉⵢⴰ » ⴷ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴳ ⵙⴽⵙⵓ. 
ⵜⴰⵣⵡⵉⵜ ⴷⴰ ⵜⴼⴼⴰⵖⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵢⵢⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⴷ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵥⵏ, ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ15 ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⵉⴼⵔⵅⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⵍⵃⵏⵏⴰ. ⴳ ⵢⵉⴹ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴳ ⵙⵓⵙ ⴷⴰ ⵜⵃⵓⵛⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵏⴹⴹⴰⵎⵜⵏ, ⵡⵉⵢⵢⴰ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵉⴷⵎⴰⵡⵏ16 ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵙⴳⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵢⴰⵥⵏ.

_________________
1. ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ : ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ,
2. ⵉⵎⵙⴰⵔ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵊⵔⵓⵏ, ⵢⵓⵇⵄⴰ
3. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ: ⵉⵖ ⵓⵎⵎⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ (ⴼⵔⵃⵏ)
4. ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ: ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴷ, (ⴷⴷⵉⵏ)
5. ⴰⴽⵓⵛ: ⵔⴱⴱⵉ, ⵍⵍⴰⵀ
6. ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ (ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ) ⵙ ⵜⴱⴱⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵇⵇⴰⵕⵙⵏ, ⵍⵎⵓⵙ
7. ⵉⵡⴷⴰⵏ: ⵎⵉⴷⴷⵏ
8. ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ : ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏⴷ, ⵜⵜⴰⴼⵇⵏ
9. ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ : ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ, ⵍⵃⵡⴰⵢⵊ
10. ⵜⵉⴳⴳⵯⵎⵎⴰ : ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ
11. ⵉⵣⵉⵎⵔ : ⴰⵎⵓⴷⵔ ⵎⵓ ⵇⵇⵔⵙⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ
12. ⵜⵓⵣⵍⵉⴼⵜ : ⴰⵊⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵢⵢⵉ, ⵛⵛⵡⴰ
13. ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ  (ⵉⵍⵉⵡⵉ): ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵣⵔⴰⵢ ⵡⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙⵡⴰⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ.
14. ⵜⵉⵔⴰⵎ (ⵜⵉⵔⵎⵜ) : ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵛⵜⵜⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ, (ⵍⵎⴰⴽⵍⴰ)
15. ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ
16. ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ « ⴱⵓⵊⵍⵍⵓⴷ » ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ,ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵣⴰⵎⴰⵔⵏ.

@Ahmed Ait Attman
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !