ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ thèmes verbaux

ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ
ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴽⴽⵓⵥ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ : ⵓⵔⵎⵉⵔ, ⵓⵙⵎⵉⴷ, ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⴹ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵖ ⵏⵙⵎⴷ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ . ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ :
ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ Thèmes verbaux
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Français العربية
ⵓⵔⵎⵉⵔ Aoriste صيغة مجردة
ⵓⵙⵎⵉⴷ Accompli تام
ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ Accompli négatif تام منفي
ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ Inaccompli غير تام
ⴰⵏⴰⴹ Impératif أمر
ⵓⵔⵎⵉⵔ (Aoriste) : ⴷⴰ ⵜ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵖ ⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵏⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⵙ "ⴰⴷ" : ⴰⴷ ⵥⵕⵖ
ⴰⴷ ⵏⵖⵔ (nous étudierons / appellerons)
ⴷ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵎⵔⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⵎⴰⵛ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴱⵍⴰⵛ ⵏ "ⴰⴷ" :
"ⵉⴹⵕ ⵓⵏⵥⴰⵕ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ, ⴰⵙⵉⵏⵜ ⵜ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ, ⵥⴹⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ"
ⵓⵙⵎⵉⴷ (accompli) : ⴰⵔ ⵜ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎ : ⵓⵣⵏⵖ, ⴷⴷⵉⵖ, ⵏⴷⴷⴰ, ⵏⵖⵔⴰ, ⵍⵎⴷⵏ  ...
ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ (accompli négatif) :  ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵏⵉⵜ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⵎⴰⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵣⵣⵡⵓⵔ ⵙ "ⵓⵔ" ⴰⵔ ⵏⵙⵏⴼⴰ ⴰⵙⵙⴽⵉⵍ ⴰⵎ "ⴰ" ⵙ "", ⵏⵉⵖ ⵏⵏ ⵏⵙⵎⴷ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ "ⵉ". ⵣⵓⵏ ⴷ :
ⵜⴱⴹⵎ (ⵓⵙⵎⵉⴷ) ===> ⵓⵔ ⵜⴱⴹⵎ (ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ)
ⵉⴷⴷⵔ (ⵓⵙⵎⵉⴷ) ===> ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵔ (ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ)
ⴷⴷⵏ (ⵓⵙⵎⵉⴷ) ===> ⵓⵔ ⴷⴷⵏ (ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡ)
ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ (inaccompli) : ⴷⴰ ⵜ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵖ ⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⵉⵖ ⵜ ⵉⵣⵡⵓⵔ "ⴰⴷ" ⵏⵉⵖ "ⵔⴰⴷ" ⴷⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍ, ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ "ⴰⵔ", "ⴷⴰ", "ⵍⴰ".
ⴰⵍⵙ (ⵓⵔⵎⵉⵔ) ===> ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵖ (ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ)
ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵉⵔⵎⵙ (ⵓⵔⵎⵉⵔ) ===> ⵉⵜⵜⵔⵎⵙ (ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ)
ⵉⵖⵔⴰ ===> ⴷⴰ/ ⵍⴰ/ ⴰⵔ ⵉⵇⵇⴰⵔ (ⵉⵇⵇⵔⴰ) (ⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ)
ⴰⵏⴰⴹ (impératif): ⴷⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉ ⴳ ⵓⵔⵎⵉⵔ, ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⴼⵜⴰⵢ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵖⴰⵔ ⴳ ⵡⵓⴷⵎⵡⴰⵏ:  2 ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ (ⴰⵎⴰⵢ ⴷ ⵡⵓⵏⵜⵉ) ⴷ 2 ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ (ⴰⵎⴰⵢ ⴷ ⵡⵓⵏⵜⵉ).  ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵔⵎⵙ ! ⵔⵎⵙⴰⵜ !
ⴷⴷⵓ ! ⴷⴷⵡⴰⵜ !
ⴳⵎⵔ ! ⴳⵎⵎⵔ !
Ebook : manuel de conjugaison amazighe [PDF]
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !