ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ "ⵎⵍ", "ⴳⵔ", "ⵙⵖ" ⴷ "ⴼⵍ" ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ

دروس اللغة الأمازيغية
ⴰⴷ ⵥⵕⵖ :

1. ⴰⵔ ⴰⵏⵖ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ.
2. ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⵖ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⴱⴱⵉ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ.
3. ⴷⴰ ⵏⴳⴳⴰⵔ ⴰⴼⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵣⴷⵉⴳ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵖ.
4. ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙⵙⴰⵖⵏⵜ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ.
5. ⵓⵔ ⴰⵔ ⴼⴼⴰⵍⵖ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ.
ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵖ :

ⴷⴰ ⵏⵙⵙⴼⵜⴰⵢ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ "ⵎⵍ", "ⴳⵔ", "ⵙⵖ" ⴷ "ⴼⵍ" ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵉ "".
ⴰⵎⴷⵢⴰ:     ⵎⵍ ====> ⵎⵎⴰⵍ              ⴳⵔ ====> ⴳⴳⴰ
                 ⵙⵖ ====> ⵙⵙⴰⵖ              ⴼⵍ  ====> ⴼⴼⴰ
ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵎⵔⵙ "ⴷⴰ", "ⴰⵔ" ⵏⵉⵖ "ⵍⴰ" ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴰⴷ.

ⴰⴷ ⵥⵕⵖ ⴰⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ "ⵎⵍ" ⴷ "ⴳⵔ" ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ, ⵙⵎⴷⵖ ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ "ⵙⵖ".
ⴰⵎⵢⴰⴳ « ⵎⵍ » ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷⴰⵎⵢⴰⴳ « ⴳⵔ » ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷⴰⵎⵢⴰⴳ « ⵙⵖ » ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ
ⵎⵎⴰⵍⴳⴳⴰⵔⵙ...ⵖⵖ
ⵎⵎⴰⵍ/ ⵎⵎⴰⵍⴳⴳⴰⵔ/ⴳⴳⴰⵔⵜⵙ...ⵖⴷ / ⵜⵙ...ⵖⵜ
ⵎⵎⴰⵍⴳⴳⴰⵔⵉⵙ...ⵖ
ⵎⵎⴰⵍⴳⴳⴰⵔⵜⵙ...ⵖ
ⵎⵎⴰⵍⴳⴳⴰⵔⵏⵙ...ⵖ
ⵎⵎⴰⵍⴳⴳⴰⵔⵜⵙ...ⵖⵎ
ⵎⵎⴰⵍⵎⵜⴳⴳⴰⵔⵎⵜⵜⵙ...ⵖⵎⵜ
ⵎⵎⴰⵍⴳⴳⴰⵔⵙ...ⵖⵏ
ⵎⵎⴰⵍⵏⵜⴳⴳⴰⵔⵏⵜⵙ...ⵖⵏⵜ
ⴰⵍⴰⵖⵎⵓ :

     1.ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵜⵉⵖ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ
1. (ⵎⵍ) ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ.
2. (ⴳⵔ) ⴰⴼⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵎⵛ ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵖⵓⴷⵓ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ.
3. ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, (ⵙⵖ) ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ.
4. ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, (ⴼⵍ) ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⵣⴷⴷⵉⴳ.
5. ⴽⵓ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴷⴷⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵖ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴼⵜⴰⵙ, (ⴼⵍ) ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳ.
     2. ⴰⴷ ⵙⵙⴼⵜⵉⵖ ⴰⵎⵢⴰⴳ "ⴼⵍ" ⴳ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ
ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵙⵎⴷ ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ

ⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵅⴼⴰⵡⵍⴷ !